Általános rendelkezések
 1. Az egyesület meghatározása
  1. Az egyesület megnevezése „Élő Erdély Egyesület”, továbbiakban Egyesület.
  2. Az Élő Erdély Egyesület apolitikus, független, non-profit romániai jogi személy. Nincs alárendelve semmilyen más jogi személynek, működése demokratikus elvek alapján történik.
  3. Az egyesület székhelye: Nagyrét utca 20/A/5, Csíkszereda, Hargita megye, Románia. Céljai elérésének érdekében az egyesület hazai és külföldi képviseleteket nyithat, az érvényben lévő törvényes előírások alapján. Az Egyesület székhelye bármikor megváltoztatható az Elnökség döntése értelmében.
  4. Az egyesület működési ideje meghatározatlan.
  5. Az Élő Erdély Egyesület kezdőtőkéje, a megalapítás pillanatában 500 RON volt, mely összeg az alapító tagok hozzájárulásából származott. Az egyesület tőkéjét képezhetik ingatlanok, értékpapírok, vagy az alapszabályzatnak és az érvényben lévő normatív rendelkezéseknek megfelelő egyéb javak.
 2. Az Élő Erdély Egyesület céljai
  1. Az Élő Erdély Egyesület fő célja az erdélyi turisztikai, gasztronómiai és kulturális élet fejlesztése, fellendítése.
  2. Az Egyesület céljai:
   • Turisztikai és kulturális egységek és szolgáltatók népszerűsítése, szolgáltatásaik minőségének növelése
   • Turisztikai és kulturális rendezvények népszerűsítése
   • Erdélyi gasztronómiai- és borkultúra terjesztése, népszerűsítése
   • Erdély turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeit ismerő és tisztelő, környezettudatos, és egészséges életmódot folytató, aktív erdélyi közösségek kialakítása
   • Hagyományőrzés és új közösségi értékek teremtése
   • Hozzájárulás a régió gazdasági megerősödéséhez
  3. Céljai elérése érdekében az Egyesület a következő tevékenységeket valósítja meg:
   • Turisztikai és kulturális egységek és szolgáltatások összegyűjtése, nyilvántartása és népszerűsítése
   • Turisztikai és kulturális információs tartalmak létrehozása (portál, kiadványok, könyvtár)
   • Gasztronómiai kiadványok létrehozása és támogatása
   • Turisztikai, kulturális és gasztronómiai rendezvények szervezése (kiállítások, találkozók, túrák, táborok, konferenciák) és népszerűsítése
   • Honismertető túrák, előadások szervezése, népszerűsítése, kiadványok létrehozása
   • Tanulmányok készítése és kiadása
   • Turisztikai tanácsadás a turisztikai egységek és szolgáltatások minőségének növelése érdekében
   • Támogatások és díjak kiosztása
   • Együttműködés más fizikai és jogi személyekkel az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében
   • Egyéb, az egyesület vezetősége által jóváhagyott törvényes tevékenységek, melyek a célok eléréséhez vezetnek
  4. Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület széles körű társadalmi- és gazdasági tevékenységet fejt ki és megfelelõ vagyoni- és pénzügyi alapot hoz létre.
  5. Az egyesület céljait csak az alapítók változtathatják meg.
Tagság
Az Egyesület tagjai:
 • Alapító tagok
 • Aktív tagok
 • Pártoló tagok
 • Tiszteletbeli tagok
 1. Alapító tagok
  1. Alapító tagnak minősülnek az Egyesület alapítói.
  2. Az Egyesület alapító tagja lehet az Egyesület bármely rendes tagja, aki jelentős anyagi vagy szellemi hozzájárulással segítette az egyesület céljainak megvalósulását, valamint a létező alapító tagok 2/3-os többséggel belegyeznek, hogy alapító taggá váljon.
  3. Az alapító tagok egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.
  4. Az alapító tag jogai és kötelezettségei megegyeznek az aktív tagokéval, azzal a különbséggel, hogy az Egyesület elnökévé és alelnökévé csak alapító tag választható.
  5. Az alapító tagság nem szüntethető meg, csak az érintett tag kérésére.
 2. Aktív tagok
  1. Az Egyesületnek aktív tagja lehet az a személy, aki elfogadja az egyesület elveit és célkitűzéseit, elfogadja az alapszabályzatot és tevékenysége által közreműködik a célok elérésében.
  2. Az aktív tagság elnyerése benyújtott kérvény alapján történhet, miután minimum két évig pártoló tagként támogatta az egyesületet.
  3. Az aktív tagság megszerzéséhez az alapító tagok 2/3-os többségének beleegyezése szükséges.
  4. Az Egyesület tagjai lehetnek jogi személyek is, melyek jogaikat képviselet útján gyakorolják. A képviselõ személye és annak megváltoztatása bejelentendõ és a Közgyűlés által jóváhagyandó.
  5. A tagok részt vehetnek az egyesület tevékenységében és részesülhetnek az ebből származó előnyökből.
  6. Megszűnik aktív tagja lenni az Egyesületnek:
   1. aki kilépését bejelenti;
   2. aki két éve nem fejtett ki tevékenységet az Egyesület céljainak elérése érdekében
   3. aki év végéig nem fizetett tagdíjat az illető évre;
   4. akit tagjai közül az Egyesület kizár, vagy kitöröl;
   5. aki meghal.
  7. A Közgyűlés az Egyesületbõl kizárja azt a tagot:
   1. akit közbûncselekmény miatt bírói határozattal jogérvényesen elítéltek;
   2. aki az Egyesületnek akarva kárt okoz.
  8. Az aktív tagok jogai és kötelezettségei:
   1. Az aktív tagok egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. A Közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek
   2. Választhatnak és választhatók, csupán az Elnökségbe nem választható más, mint alapító tag;
   3. Minden aktív tagnak joga és kötelessége részt venni az egyesület életében, bármilyen egyesület által szervezett tevékenységben, és részesülhetnek az ebből származó előnyökből
   4. Az aktív tagok kötelesek tiszteletben tartani az egyesület elveit és betartani alapszabályzatát. Nem folytathatnak olyan tevékenységeket, melyek közvetve vagy közvetlenül hátráltatják az egyesület tevékenységét, vagy rombolják annak presztízsét.
   5. Az aktív tagok nem lehetnek tagjai olyan más szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak vagy intézményeknek, melyek ellenzik az egyesület alapszabályzatát, vagy az egyesület eszméivel ellentétes tevékenységeket folytatnak.
   6. Az aktív tagok tagsági díjat befizetve anyagilag támogatják az egyesület céljainak megvalósulását. Ezen hozzájárulás összege, egy évre, az illető év március 15.-ig lesz meghatározva. Egyéb rendelkezések híján a tagsági díj az aktuális nettó minimálbér felével egyenértékű.
 3. Pártoló tagok
  1. Pártoló tag lehet bárki, aki elfogadja az egyesület alapszabályzatát, és csatlakozását az Alapító Tagság jóváhagyja.
  2. A pártoló tagok nem rendelkeznek szavazati joggal, és nem tölthetnek be funkciókat az egyesületen belül.
  3. A pártoló tagok részesülhetnek a tagsági minőségükkel együtt járó előnyökből, részt vehetnek az egyesület tevékenységeiben, és szavazati jog nélkül jelen lehetnek a Közgyűlésen.
  4. A pártoló tagok tagsági díjat befizetve anyagilag támogatják az egyesület céljainak megvalósulását. Ezen hozzájárulás összege, egy évre, az illető év januárjának első hetében lesz meghatározva. Egyéb rendelkezések híján a tagsági díj az aktuális nettó minimálbér felével egyenértékű.
  5. Megszűnik pártoló tagja lenni az Egyesületnek, aki év végéig nem fizetett tagdíjat.
 4. Tiszteletbeli tagok
  1. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választhat olyan köztiszteletben álló személyeket, akik:
   1. Az Egyesület tevékenységétől függetlenül is sokat tettek az Egyesület által felvállalt célok megvalósításáért
   2. Elfogadják ezt a titulust
   3. Az Elnökség egyöntetűen megszavazza
   4. A Közgyűlés 2/3-a megszavazza
  2. A tiszteletbeli tagok nem rendelkeznek szavazati joggal
Az egyesület szervezeti és funkcionális szerkezete
 1. Közgyűlés (KGY)
 2. Elnökség
 3. Ügyvezető Igazgató
 4. Cenzor
 1. A Közgyűlés
  1. A Közgyűlés (KGY), az egyesület elsődleges vezetési és döntési szerve, az aktív tagok összességéből tevődik össze. Minden tag egyetlen szavazattal rendelkezik.
  2. A KGY, az Elnökség összehívására, évente legalább egyszer összegyűl.
  3. Különleges KGY hívható össze az Elnökség kérésére, vagy ha összehívását ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak legkevesebb egyharmada kérvényezi
  4. A KGY döntéseit egyszerű többséggel hozza, és akkor döntőképes, ha legkevesebb a tagság felénél egyel több tag jelen van.
  5. A KGY megtárgyalja és elfogadja az Elnökség, Ügyvezető Igazgató, Cenzor által előterjesztett beszámolókat, pénzügyi mérlegeket, stratégiai kérdéseket
  6. A KGY megválaszthatja és leválthatja az Elnökség tagjait, valamint a cenzort.
  7. A KGY minősített többséggel dönthet képviseletek létrehozásáról, az alapszabályzat módosításáról (minősített többséggel) és az egyesület feloszlatásáról (minősített többséggel)
  8. Betölthet bármilyen más törvény által előírt szerepet
 2. Elnökség
  1. Az Elnökség az egyesület operatív vezetését ellátó szerv, mely saját belső szabályzat alapján működik
  2. Az Elnökség mandátuma 2 évig tart, az alapítástól számított 2 éves periódusra az alapító tagság nevezi ki.
  3. Az Elnökségnek 3 tagja van (Elnök és 2 Alelnök), akiket egyszerű többségi szavazattal a KGY választ meg az alapító tagok közül. Az Elnökség tagjainak száma növelhető a KGY döntése alapján.
  4. Az Elnökség döntőképes, ha tagjaiból legalább 2/3 jelen van és a többiekkel konzultálnak
  5. Az Elnökség havonta legalább egyszer ülésezik
  6. Különleges Elnökségi gyűlést hívhat össze az Elnökség bármelyik tagja. Az Elnökség minden gyűléséről jegyzőkönyv készül.
  7. A KGY két gyűlése közötti időszakban az Elnökség az egyesület teljes jogú döntési és végrehajtó szerve, ami biztosítja az egyesület operatív működését, az érvényben lévő törvényes előírásoknak megfelelően. Az Elnökség végrehajtja a KGY határozatait, tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről, a bevételekről és kiadásokról jelentést készít a KGY részére, meghatározza az egyesület más fizikai és jogi személyekkel fenntartott kapcsolatait.
  8. Az egyesület tevékenységének segítése érdekében az Elnökség személyeket alkalmazhat és bocsáthat el.
  9. Az Elnökség minden tagja képviselheti az egyesületet és eljárhat annak nevében
 3. Az ügyvezető igazgató
  1. Az ügyvezető igazgató az Elnökség egyik tagja, akit az Elnökség választ meg 2 évre, de lehet külső személy is, az Elnökség döntése értelmében.
  2. Feladatai:
   1. Az egyesület vezetése az Elnökség ülései között
   2. Az egyesület terveinek, tevékenységeinek megvalósítása, összehangolása, felügyelése
   3. Kapcsolattartás más fizikai és jogi személyekkel
  3. Az Ügyvezető igazgató tevékenységéről beszámolókat készít az Elnökségnek.
  4. Ügyvezető igazgatói minőségét elvesztheti saját felmondása, vagy az Elnökség döntése alapján.
 4. Cenzor
  1. A cenzor az egyesület belső pénzügyi kontrolszerve
  2. A KGY választja meg, mandátuma 2 évre szól, az alapítástól számított 2 éves periódusra az alapító tagság nevezi ki.
  3. Felelős az egyesület pénzügyi kontroljáért, az érvényben lévő jogi normák alapján, és erről minden évben jelentést készít a KGY részére.
  4. A cenzor szavazati jog nélkül részt vehet az Elnökség gyűlésein.
Az egyesület tőkéje és pénzügyi forrásai
 1. A tagsági díjak, a tagok pénzügyi hozzájárulásai
 2. Belföldi- és külföldi fizikai- és jogi személyek adományai.
 3. Belföldi- és külföldi fizikai személyek, gazdasági vállalkozások, szervezetek, alapítványok, stb. részéről érkezett támogatások.
 4. Legális körülmények között letétbe helyezett összegek kamatai
 5. Direkt gazdasági tevékenységek által szerzett bevételek
 6. Rendezvények szervezéséből származó bevételek
 7. Gazdasági vállalkozásokban birtokolt részvényekből származó bevételek
 8. Bármilyen más anyagi forrás, amely összhangban áll a törvényes rendelkezésekkel és az egyesület alapszabályzatával
Az egyesület feloszlása
 1. Az egyesület feloszolhat a Romániában érvényes törvényes előírások által meghatározott esetekben
 2. Az egyesület feloszolhat a KGY döntése alapján
 3. Az egyesület feloszlásának esetén a megmaradt javak átruházhatóak más jogi személyekre, ha azok elvei és céljai megegyeznek az egyesület elveivel és céljaival. A javak átruházásának módjáról és végrehajtásáról az alapító tagok döntenek, a törvényes előírások betartása mellett.
Végső rendelkezések
 1. A fenti alapszabályzatot a KGY fogadja el, és az elfogadása utáni első héten érvénybe lépik
 2. Megváltoztatása a III/1.7. pontnak megfelelően lehetséges
Megjegyzés
A fenti alapszabályzat rendelkezései kiegészülnek az O.G. nr. 26/2000 kormányrendelet rendelkezéseivel, valamint az erre vonatkozó érvényben lévő törvényes előírásokkal.

Letölthető verzió

<<<július 2024>>>
HKSCPSV
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

TámogatókPartnerek